Skimmy

20130913-225626.jpg

New York City sticker art – 2013